Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide bidrar genom sin verksamhet och sitt engagemang till de globala hållbarhetsmålen.

Vår verksamhet

I syfte att nå våra klimatmål strävar vi ständigt efter att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsanläggningar.

Säkerhet

Säkerhet har alltid högsta prioritet inom Air Liquide. Det är en viktig del av vår verksamhetsoptimering och en förutsättning för vår existens. 

Air Liquide har en nollvision för olyckor. Genom att respektera och aktivt hantera säkerhetsregler, förstå riskerna i alla situationer, anpassa beteendet och hålla uppsikt över kollegor såväl som besökare på våra siter, uppmuntras alla medarbetare och underleverantörer att agera på ett säkert sätt. 

Vi är fullt medvetna om att vi arbetar i en potentiellt farlig fysisk miljö. Med mer än 110 års erfarenhet av att arbeta inom denna bransch har vi haft möjlighet att lära oss om de faror som är förknippade med hantering av olika typer av gaser. 

Vi värnar om säkerheten för alla medarbetare, kunder, underleverantörer eller andra samarbetspartners som vistas på våra anläggningar eller på annat sätt kommer i kontakt med våra produkter.

Miljö

I syfte att nå våra klimatmål strävar vi ständigt efter att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsanläggningar. Vårt mål är att minska koldioxidavtrycket med 30% till år 2025 jämfört med 2015. Gasproduktionen i våra luftgasanläggningar är en energikrävande process, men genom att automatisera och centralisera verksamheten kan vi optimera prestandan hos våra anläggningar. Det gäller särskilt energiförbrukningen, vilket leder till både effektivitetsvinster och minskad miljöpåverkan, d v s lägre koldioxidutsläpp.

Genom att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt kan vi se till att resurserna används optimalt. Vi strävar efter att eliminera slöseri och optimera våra processer genom kontinuerliga förbättringar.

Våra siter i Sverige och Danmark är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 2015.

Certifikat ISO 14001 – 2015

PDF - 1.48 MB

Ekonomiskt resultat

Ekonomiska resultat och god ekonomisk beredskap är grundläggande för ett hållbart företag när det gäller att bygga upp långsiktiga relationer och stödja kunderna över tid. Genom interna företagsprogram kommer Air Liquide-koncernen att kunna leverera en långsiktig utveckling, ha en närmare koppling till sina intressenter och bli mer innovativa. 

Trygghet är en förutsättning för en sund och hållbar affärsmiljö. Air Liquide arbetar med  förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som skyddar medarbetare och alla företagets materiella och immateriella tillgångar mot oavsiktliga skador, uppsåtliga och avsiktliga skador (brottslighet, terrorism, konflikter osv) samt naturkatastrofer. 

Teknik

Våra ingenjörer och tekniker har kunskaper och erfarenhet när det gäller att leverera lösningar med högsta standard. De ser till att kundernas anläggningar är säkra, kostnadseffektiva, effektiva och tillförlitliga. Vårt arbete omfattar allt från förstudier till nyckelfärdiga lösningar med flera olika tekniker.

Transporter

För kunder med stor gasförbrukning kan produktion av gasen på plats vid kundens anläggning vara ett alternativ, men för övriga kunder är det nödvändigt att transportera gas till deras anläggning. Gasen levereras med lastbil i flytande form eller i gasflaskor. Tack vare strategiskt placerade produktionsanläggningar, en effektiv transportorganisation och ett omfattande distributörsnätverk levererar vi snabbt och säkert över hela Norden.

Vi minskar koldioxidutsläpp från våra transporter genom att optimera planeringen av leveranser och tankstorlekar och genom att öka andelen transporter med alternativa bränslen. Air Liquide har som mål att ställa om 20% av sin globala lastbilsflotta till alternativa bränslen fram till 2025.

Trafiksäkerhet är en huvudprioritet för Air Liquide. Air Liquide i Norden arbetar nära sin underleverantör inom detta område med följande tydliga ambition: 

  • Säkerställa att regler som fastställts av Air Liquide-koncernen tillämpas på ett effektivt sätt.
  • Tillhandahålla ny teknik som hjälper förarna att köra säkert.
  • Utbilda förarna i gashantering och säkerhet.

Vårt engagemang

Air Liquide bidrar genom sin verksamhet och sitt engagemang till de globala hållbarhetsmålen (SDG) som infördes av FN för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla år 2030.

Air Liquide har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ där de 10 grundprinciperna avser mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer, miljön och kampen mot korruption.

Dessutom har Air Liquide undertecknat Responsible Care® Global Charter, ett initiativ från Internationella rådet för kemiska föreningar (ICCA) som syftar till att förbättra de globala prestationerna inom kemisk industri vad gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Air Liquide-koncernen gör ett flertal sociala åtgärder för att gynna samhällen i de regioner där den verkar, genom att involvera sina anställda och dess arbetsplatser. Dessa är antingen sociala entreprenörskapsprojekt eller projekt som drivs av Air Liquide Foundation

Air Liquide på CDP:s lista
Air Liquide-koncernen finns på CDP:s lista över företag som har bäst resultat när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en ideell organisation som utvärderar företag utifrån deras agerande för ett bättre klimat. Att Air Liquide finns på CDP:s prestigefyllda A-lista innebär att koncernen får ett erkännande för sin strategi för hållbar tillväxt. Air Liquide-koncernen utvecklar applikationer inom vätgasenergi och biometan och deltar i innovativa projekt tillsammans med kunder inom metallindustri och petrokemisk industri.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44