Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide arbetar för att främja en utveckling där människor, miljö och ekonomi utvecklas i samklang.

Hållbar utveckling

Air Liquide arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling.

Air Liquide agerar ansvarsfullt för att bevara miljön och människors hälsa, med målet att förbättra luftkvaliteten och att kämpa mot global uppvärmning.

Hållbar utveckling

Ambition, engagemang och mål

Air Liquide arbetar aktivt med att främja en utveckling där människor, miljö och ekonomi utvecklas i samklang.

Två nödvändiga förutsättningar är säkerhet och etik

Air Liquide arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt systematiska arbete gällande säkerhet och hälsa. Visionen är självklart att ha noll olyckor och detta gäller för såväl egna medarbetare som våra kunder och samarbetspartners.

Vi har utarbetat arbetssätt och verktyg, Group’s Principle of Action, för att hantera etiska frågor, som mänskliga rättigheter och affärsetik. 

Som en del i vårt utvecklingsprogram NEOS 2016-2020, har Air Liquide valt att fokusera på två områden som ska bidra till hållbarhet:

  • Att förbättra luftkvaliteten för bättre miljö och hälsa.
  • Att föra en aktiv dialog med våra intressenter.

Förbättra luftkvaliteten för bättre miljö och hälsa

Luften är en gemensam, vital och global tillgång. Kvaliteten på luften är hotad i många delar av världen, vilket ger hälsoproblem för befolkningen (hjärt- kärlsjukdomar, stroke och andningssvårigheter). Detta är ett högt pris att betala, både när det gäller mänskligt lidande och kostnader för samhället.

Air Liquide värnar om hållbar utveckling genom att erbjuda klimatsmart flytande gas. Läs mer om Air Liquides koncept för att minimera klimatpåverkan – Green Origin.

En aktiv dialog med våra intressenter

Genom att hela tiden föra en dialog med våra intressenter och att samarbeta med dem kan vi bidra till en mer hållbar värld.

Vårt engagemang

Air Liquide-koncernen har undertecknat UN Global Compact, vars 10 grundläggande principer ser till mänskliga rättigheter, internationell arbetsrätt, miljö och korruption. 

Air Liquide har också undertecknat Responsible Care-initiativet som drivs av ICCA (International Council of Chemical Associations). Företag som undertecknar detta initiativ har valt att arbeta för att förbättra global kemisk industri när det gäller hälsa, säkerhet och miljövård – allt som ligger oss varmt om hjärtat!

Läs mer om Air Liquides arbete för hållbar utveckling i 2016 Sustainable Development Report

Förbättra luftkvaliteten för bättre miljö och hälsa

Air Liquide-koncernen agerar ansvarsfullt för att bevara miljön och människors hälsa, med målet att förbättra luftkvaliteten och att kämpa mot global uppvärmning. Vi bedriver detta arbete i den dagliga verksamheten, genom forskning och utveckling, genom teknisk utveckling och genom att förlita oss på ett nätverk av internationella experter inom industri, transporter och energi. Vi är hela tiden uppmärksamma på den miljöpåverkan som vår verksamhet har när det gäller produktion och transporter, särskilt i fråga om luft och klimatförändringar.

Industri
Air Liquide arbetar kontinuerligt med att utveckla bättre tillverkningsmetoder. Vi strävar efter att utveckla teknik och metoder som leder till besparingar av energi och råvaror, vilket minskar utsläpp av föroreningar.

Transporter
Air Liquide producerar vätgas som används för avsvavling av rökgaser vid förbränning och utvecklar rena transportlösningar med hjälp av biogas och hydrogen.

Energiförbrukning och utsläpp
I samband med inköp av energi stödjer Air Liquide-koncernen utvecklingen av förnybar energi.

Air Liquides förändringsstrategi

Förändringsstrategi med kunden i fokus

Air Liquides ambition är att vara branschledande genom att alltid leverera högsta kvalitet och samtidigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Syftet med vår kundcentrerade strategi är lönsam och långsiktig tillväxt. Den bygger på spetskompetens, väl genomtänkta investeringar, öppen innovation och ett samarbete som genomsyrar alla våra bolag, oavsett geografisk placering.

För att kunna arbeta enligt denna strategi och nå målen för 2016-2020, har Air Liquide lanserat ett utvecklingsprogram – NEOS. Våra medarbetares kompetens, engagemang och ständiga uppfinningsrikedom gör att Air Liquide utvecklas i takt med de förändringar som sker inom energi & miljö, hälso- och sjukvård samt digitalisering. Detta gör att vi kan erbjuda ett högre mervärde åt alla våra kunder och patienter.

Varför en förändringsstrategi?

Air Liquide växer, både geografiskt och i samband med att vi ger oss in på nya marknader. Vi lever i kontinuerlig utveckling, vilket medför att energi- och miljöfrågor är ständiga följeslagare och att hälso- och sjukvård revideras, till följd av att vi människor förväntas leva längre och att de kroniska sjukdomarna ökar. Ny teknik och digitalisering innebär dessutom att vi förändrar vårt sätt att arbeta, att konsumera och att kommunicera.

Varför kunden i fokus?

Air Liquide i Norden har mer än 50 000 kunder och i vår bransch har vi oftast ett mycket nära samarbete med våra kunder. Våra lösningar när det gäller gaser, utrustning och tjänster förändras allt mer i riktning mot att slutanvändaren står i fokus, något som gör att den traditionella värdekedjan förändras. I en omgivning, där förutsättningarna hela tiden ändras, är vår strategi att erbjuda nya och effektiva lösningar, som svarar mot de nya förväntningar och behov som våra kunder har. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och att göra skillnad på sina respektive marknader.

Fyra strategiska hörnstenar

Spetskompetens
Utan att släppa fokus på personsäkerhet och driftsäkerhet, som är grundbultarna i vår verksamhet, innebär spetskompetens att vi erbjuder en förstklassig kundupplevelse, ökad konkurrenskraft och digitaliserad verksamhet.

Utvalda investeringar
De investeringar som Air Liquide gör är väl genomtänkta och genomgår en noggrann kontroll. I vårt nätverk har vi flyttat vissa investeringsbeslut närmare verkligheten för att göra processerna snabbare och smidigare. För att säkerställa lönsam och långsiktig tillväxt fokuserar vi på de mest lönsamma marknaderna och teknikerna.

Öppen innovation
Innovationer inom Air Liquide baseras på vetenskap, teknik och kunderfarenhet liksom utveckling av nya verksamheter. Vårt förhållningssätt till begreppet “öppen innovation” är att vi samarbetar med partners utanför koncernen, både när det gäller vår basverksamhet och när det gäller helt ny teknik. Eftersom Air Liquide-koncernen är knuten till olika partners med koppling till innovationsverksamhet runt om i världen, tar vi fasta på de mest lovande innovationerna som är under uppsegling och som kan vara till nytta för våra kunder och patienter.

En nätverksorganisation
Kunskaper och färdigheter som sprids och delas globalt och lokalt gör det möjligt för oss att stärka vår närhet till våra kunder och marknader och att öka takten på beslutsfattandet, samtidigt som vi är ett attraktivt bolag för nya talanger.

Tillväxtmöjligheter

Air Liquide i Norden är verksamt inom en rad olika branscher med rika tillväxtmöjligheter. För närvarande ser vi ett antal större trender där det finns möjligheter till tillväxt. Förändringar inom energi och miljö är en av dessa trender.

Förändringar inom energi och miljö

Global uppvärmning
+
Ökad oro för miljön
+
Begränsade natur- och energitillgångar
+
Nödvändig anpassning till dessa utmaningar

Möjligheter för Air Liquide

  • Att erbjuda energisnålare lösningar för att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och att minska sitt miljöavtryck.
  • Att dela dessa lösningar med övriga systerbolag inom Air Liquide-koncernen för att säkerställa effektivitetsvinster.
  • Att utveckla renare transportlösningar för att bidra till minskat miljöavtryck.