Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide arbetar för att främja en utveckling där människor, miljö och ekonomi utvecklas i samklang.

Hållbar utveckling

Air Liquide arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling.

Air Liquide agerar ansvarsfullt för att bevara miljön och människors hälsa, med målet att förbättra luftkvaliteten och att kämpa mot global uppvärmning.

Hållbar utveckling

Att skapa ekonomiskt värde, och samtidigt bidra till en meningsfull tillväxt är centralt för Air Liquide-koncernens utveckling. Den här dynamiken är inte ny. Vi har arbetat länge med att kombinera tillväxt med respekt för miljön, speciellt med hjälp av innovationer. Vår förändringsstrategi NEOS illustrerar detta.

Ambition

Air Liquide strävar efter att bidra till en hållbar utveckling.

De stora miljö- och samhällsutmaningarna, som klimat, luftkvalitet och tillgång till vård, representerar också tillväxtmöjligheter. I vår strategi för hållbar utveckling ingår att utveckla lösningar på dessa utmaningar på ett innovativt och konkurrenskraftigt sätt.

Säkerhet, etik och respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande för vår verksamhet. Säkerhet har alltid högsta prioritet hos Air Liquide. Det är en integrerad del i allt vi gör och en förutsättning för hela vår verksamhet.

Hållbarhetsmål

Som en del av strategiprogrammet NEOS har Air Liquide-koncernen definierat två övergripande hållbarhetsmål:

Förbättra luftkvalitet och förhindra global uppvärmning. 
Medverka till en övergång till fossilfri energi.

Under många år har Air Liquide-gruppen förbundit sig till att bidra till hållbar tillväxt, speciellt genom att begränsa egna och kunders koldioxidutsläpp. Som ett led i detta angreppssätt har Air Liquide satt de mest ambitiösa målen inom sin sektor. Koncernens ambitioner syftar inte enbart till att minska koldioxidintensiteten från sina egna verksamheter, utan även till att arbeta tillsammans med kunder för en hållbar industri och genom att bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Koncernens globala klimatmål syftar till att minska koldioxidintensiteten från våra aktiviteter med 30% från 2015 till 2025.

Detta ska göras genom att:

  • Öka inköp av förnybar energi med nästan 70%, från 6 till 10 TWh
  • Förbättra energieffektiviteten i de egna produktionsenheterna
  • Minska koldioxidavtrycket från produkterna med 10% genom optimering av både produktion och transport. Till exempel strävar Air Liquide efter att konvertera 20% av sin globala lastbilsflotta till alternativa bränslen fram till 2025.

Luften vi andas är en förutsättning för allt liv. Luften hotas i många delar av världen, vilket orsakar folkhälsoproblem i form av hjärtsjukdomar, stroke och andningssjukdomar. Dessa innebär inte enbart mänskligt lidande, utan även kostnader för samhället.

Luftföroreningar är flera: NOx, SOx, partiklar (PM10, PM2.5) etc. Många av luftföroreningarna uppstår i samband med förbränning av fossila bränslen eller i industriella processer. Air Liquide satsar årligen stora belopp på innovationer som bidrar till minskade utsläpp, t ex optimering av förbränningsmetoder i samband med metallframställning, användning av vätgas vid ståltillverkning eller lösningar för en fossilfri transportsektor baserad på vätgas eller biogas.   

Läs mer om de globala klimatmålen på koncernens hemsida.

Läs mer om Air Liquides koncept för att minimera klimatpåverkan genom att erbjuda klimatsmart flytande gas – Green Origin.

Aktiv dialog med intressenter

Våra intressenter är våra anställda, våra kunder, våra leverantörer, våra aktieägare och investerare, regeringar, icke-statliga organisationer etc. Genom att föra en aktiv dialog och samarbeta med dem kan vi bidra till en mer hållbar värld.

När vi diskuterar nya investeringsprojekt med våra kunder integrerar vi miljöpåverkan i vårt förslag. Vi samråder med såväl kunden som lokala intressenter för att bedöma och minimera miljöpåverkan. Ett annat exempel är hälsa och sjukvård, där vi inom koncernen samarbetar med flera patientorganisationer för att bättre integrera deras behov i utvecklingen av nya tjänster.

Inom leverantörsledet utförs regelbundet utvärderingar av leverantörernas hållbarhetsprestanda. Detta utbyte mellan leverantör och inköpsorganisation syftar till att öka förståelsen för leverantörernas hållbarhetsutmaningar så att det kan utvecklas i samklang.

Koncernen gör ett flertal sociala åtgärder för att gynna samhällen i de regioner där den verkar, genom att involvera sina anställda och dess arbetsplatser. Dessa är antingen sociala entreprenörskapsprojekt eller projekt som drivs av Air Liquide Foundation.

Vårt engagemang

Air Liquide bidrar genom sin verksamhet och sitt engagemang till de globala hållbarhetsmålen (SDG) som infördes av FN för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla år 2030.

Air Liquide har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ där de 10 grundprinciperna avser mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer, miljön och kampen mot korruption.

Dessutom har Air Liquide undertecknat Responsible Care® Global Charter, ett initiativ från Internationella rådet för kemiska föreningar (ICCA) som syftar till att förbättra de globala prestationerna inom kemisk industri vad gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44