Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides riktlinjer för hantering av gasflaskor i nödsituationer.

Säker hantering av gasflaskor i nödsituationer

Läs instruktionerna så att du alltid är förberedd!

Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser.

Allmänna regler för säker hantering av gasflaskor i nödsituationer

Följande riktlinjer för hantering av gasflaskor i nödsituationer följer EIGA:s (European Industrial Gases Association) rekommendationer:

 1. Utse alltid en särskild gasansvarig som har kunskap om de gaser som hanteras i din verksamhet, t ex var gaserna förvaras, hur de ska hanteras och hur man släcker en mindre eldsvåda.
   
 2. Förvara helst gasflaskorna utomhus. Om de förvaras inomhus bör de placeras så nära en utgång som möjligt eller enligt Räddningstjänstens rekommendationer.
   
 3. Läs alltid säkerhetsdatabladet till respektive gas noga.

Gasflaskor i brand

Gasflaskor som blivit utsatta för brand eller stark hetta kan spricka (explodera) och förorsaka fara genom kringflygande bitar, brännbart, giftigt eller frätande innehåll, heta gaser eller tryckvågor. Rekommenderat säkerhetsavstånd till gasflaskor i brand är därför minst 300 m.

Gör följande för att undvika skador till följd av att en gasflaska spricker:

 • Varna personalen och utrym området.
 • Ring Räddningstjänsten (112).
 • Sammanställ information om innehåll, antal och lagringsplats för de flaskor som är berörda. Ge denna information till Räddningstjänsten så fort den anländer.

Gör dessutom följande i väntan på Räddningstjänsten:

 • Stäng ventiler och flytta de flaskor som är i närheten, men som inte är direkt berörda av branden, om detta är säkert.
 • Starta omedelbart nedkylning av upphettade eller heta flaskor som inte kan flyttas. Arbeta från en säker plats, i skydd av tunga maskiner eller betongväggar. Kyl hela flaskytan med spridd vattenstråle till dess att branden är släckt och flaskans yta förblir våt när man avbryter nedkylningen för snabb inspektion.
 • Om flaskorna torkar fort eller ångar, fortsätt nedkylningen till dess att flaskorna förblir kalla och våta under 10 minuter efter det att nedkylningen avslutats. Detta ska bedömas av en sakkunnig.

Brännbara/flytande brännbara gaser på flaskor med flammor från ventil

Försök alltid att stänga ventilen omedelbart. Detta stoppar gasflödet och flammorna. Använd handskar. Om det inte går att stänga ventilen, låt gasen brinna och kyl ned flaskorna och omgivningen med vatten.

Utströmmande, brännbar, men oantänd gas, kan förorsaka explosion i ett rum när den blandas med luft och antänds. Flammorna från gasflaskan ska därför endast släckas om de förorsakar fara, under förutsättning att ventilen kan stängas snabbt, eller om utflödet av gas är så litet att flaskan utan risk snabbt kan föras utomhus. Alla källor som kan orsaka antändning måste undvikas.

Flaskor med flytande brännbara gaser ska lagras stående. Då undviker man att vätska pressas ut genom säkerhetsventilerna, vilket förvärrar branden.

Giftiga och frätande gaser

Använd alltid lämplig skyddsutrustning!

Vid brand:
Flytta eller kyl ned flaskorna. Ventilerna kan börja läcka när de utsätts för stark hetta.

Vid läckage:
Ring Räddningstjänsten (112) om läckan är omfattande.

 • Ventilera området eller flytta flaskorna utomhus om detta kan göras utan risk.
 • Spärra av området och varna personal och omgivning.
 • Håll allmänheten borta. Endast den personal som behövs för åtgärd får befinna sig i riskområdet.
 • Läcktesta om möjligt. OBS! De flesta frätande gaser går ej att läcktesta med läckspray eller såpvatten.  
 • Märk noga alla skadade flaskor. Informera gasleverantören före fortsatt hantering och transport.

Acetylen

Acetylenflaskor som utsatts för öppen eld kan spricka (explodera) och förorsaka fara på grund av tryck, flammor och heta gaser.

Vid upphettning kan acetylen sönderfalla i kol och vätgas under värmeutveckling. Värmeutvecklingen leder till ytterligare sönderfall, som kan fortsätta under kortare eller längre tid, vilket i sin tur kan leda till att flaskan spricker. Därför måste acetylenflaskor behandlas på ett speciellt sätt när de utsätts för hetta eller brand.

Acetylenflaskor i öppen eld

Gör följande:

 • Varna personalen och utrym området.
 • Ring Räddningstjänsten (112) och informera den vid ankomsten om antal flaskor och lagringsplats för de acetylenflaskor som är berörda.
 • Kontakta gasleverantören.

Gör dessutom följande i väntan på Räddningstjänsten:

 • Stäng ventiler och flytta de flaskor som är i närheten, men som inte är direkt berörda av branden, om detta är möjligt. Flytta dock bara de flaskor som inte är varmare än att de kan vidröras med bara händerna.
 • Kyl utsatta eller heta flaskor genom att dränka hela ytan med vatten. Fortsätt till dess att branden är släckt och flaskornas yta förblir våt när nedkylningen avbrutits för observation. Arbeta från ett säkert avstånd och från en säker plats, t ex i skydd av tunga maskiner eller betongväggar. Fortsätt nedkylningen under åtminstone en timme.
 • Om flaskorna torkar fort eller börjar ånga, fortsätt nedkylningen med vatten och kontrollera med halvtimmesintervaller tills flaskorna förblir kalla och våta under 30 minuter efter det att nedkylningen avbrutits, enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och gasbolagens rekommendationer. Innan hela flaskytans temperatur kontrolleras med bara händerna ska flaskorna kylas under ytterligare en timme. Undvik att utsätta flaskorna för skakningar eller stötar.
 • När flaskorna förblir kalla och våta, flytta dem från platsen och sänk ned dem i vatten under 24 timmar om detta är möjligt, eller flytta dem till ett säkert ställe och ha dem under uppsikt under 24 timmar.
 • Om flaskorna är anslutna till någon utrustning, t ex regulatorer eller distributionssystem, stäng ventilerna och koppla ifrån utrustningen innan flaskorna flyttas.
 • Gå aldrig nära eller rör vid en acetylenflaska som varit het eller utsatts för öppen eld innan den kylts ned och förblir kall som beskrivits ovan.
 • Märk noga alla flaskor som utsatts för hetta och samordna med gasleverantören före fortsatt hantering eller transport.

Acetylenflaskor som brinner vid ventilen eller vid anslutande utrustning

En acetylenflaska kan börja brinna vid ventilen eller vid anslutande utrustning, t ex till följd av bakslag.

Gör följande:

 • Försök att stänga flaskans ventil eller andra ventiler för att stoppa utflödet av gas, men endast då detta kan göras omedelbart efter det att gasen antänts. Använd handskar.
 • Känn på flaskans yta på flera ställen med bara händerna för att notera eventuell ökning av temperaturen. Om flaskan förblir het, lågan ej släckts eller gasflödet ej stannar, ska Räddningstjänsten kontaktas, området evakueras och nedkylning av flaskan, från en säker plats, påbörjas.
 • En låga från en ventil som inte kan stängas ska normalt lämnas för självutbränning under tiden som flaskan och den omedelbara omgivningen kyls ned med vatten. Endast i speciella fall, och om flaskan finns i ett öppet eller väl ventilerat område, ska lågan släckas.

Försiktighetsåtgärder måste alltid vidtas för att förhindra en explosiv återantändning av gasen. Efter ett bakslag måste utrustningen noggrant kontrolleras innan arbetet återupptas.

Acetylensönderfall i gasflaskor

Sönderfall i flaskor kan uppkomma av olika orsaker, t ex på grund av bakslag eller lokal uppvärmning av flaskans yta. Normalt stoppas sönderfall från bakslag av den porösa massan inne i flaskan, men om sönderfallet fortsätter, kommer flaskan att bli het. Om ventilen är öppen kommer rök eller sot att läcka från denna. Stäng ventilen, men endast om detta kan göras omedelbart. Flaskor som upphettas p g a sönderfallande gas måste kylas på samma sätt som flaskor i öppen eld.

Acetylenpaket

Behandla acetylenpaket på samma sätt som enstaka flaskor. Däremot kan det vara svårt att kyla ner och bedöma ifall enstaka flaskor är varma i samband med paketkonstruktioner. Kyl länge från säkert avstånd. Gå aldrig nära eller montera ner acetylenpaket när det finns skäl att misstänka sönderfall i en eller flera flaskor (heta flaskor).

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44