Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides viktiga råd för säker hantering av oxygen

Säker hantering av oxygen

Viktiga råd för säker hantering av gasen

Lägre eller högre halter av oxygen, än den som finns i luften, kan innebära fara. Säkerhetsfrågorna har därför en central betydelse vid användning av oxygen.

Om oxygen

Oxygen, eller syre som vi säger i dagligt tal, är en grundförutsättning för de flesta livsformer på jorden, men också en starkt brandunderhållande gas. Oxygen är det vanligaste grundämnet på jorden, och överallt i jordskorpan, havet och atmosfären finns oxygen, antingen bundet till andra grundämnen eller i fri form som en tvåatomig gasmolekyl med den kemiska beteckningen O2.

Luften vi andas innehåller ca 21% oxygen, resten utgörs framför allt av nitrogen (kväve). En vuxen människa använder i genomsnitt ca en halv liter oxygen per minut eller ca 18 miljoner liter under 70 år!  

Användningen av oxygen har stor betydelse inom de flesta områden, t ex inom verkstadsindustrin, pappersindustrin, livsmedelsindustrin och sjukvården samt vid vattenbehandling för att bara nämna några exempel. 

Lägre eller högre halter av oxygen, än den som finns i luften, kan däremot innebära fara. Därför har alltid säkerhetsfrågorna en central betydelse vid användning av oxygen.

Oxygen är starkt brandunderhållande

Att oxygen är starkt brandunderhållande innebär att gasen inte brinner av sig självt, men att den underhåller förbränning. Detta är en högt värderad egenskap i många industriella processer, t ex inom stålindustrin, men det kan också innebära en allvarlig fara vid t ex läckande oxygenutrustning. Redan vid en höjning av oxygenhalten i luften, från normala 21% till 24%, fördubblas förbränningshastigheten hos de flesta material.

Viktiga råd för säker hantering av oxygen

Rökning eller öppen eld får aldrig förekomma där du använder eller förvarar oxygen. Även gnistor eller statisk elektricitet kan vara tillräckligt för att antända ett material som kommit i kontakt med oxygen.

Håll rent från olja, fett och damm. Olja och fett antänds lätt i kontakt med oxygen. Många brännbara material blir explosiva i kontakt med flytande oxygen. Finfördelade organiska ämnen som t ex sågspån i kombination med flytande oxygen kan jämställas med sprängämnen.

Använd inte tryckluft från oljesmorda kompressorer vid renblåsning eller tryckprovning av rör och armatur för oxygen. Risken för antändning är stor.

Kontrollera läckage på rätt sätt. Oxygen saknar färg och lukt. Använd gasdetektor eller s k läckspray som är kompatibelt med oxygen. Spåra aldrig läckor med eldslåga.

Blås aldrig kläder rena med oxygen. Textilier som mättats med oxygen antänds mycket lätt. Detsamma gäller hår och skägg.

Smörj inte flaskventiler och övrig armatur med fett eller olja p g a brand- och explosionsrisken. Det finns dock godkända smörjmedel. Rådgör med oss.

Öppna aldrig ventiler snabbt eftersom en kraftig gaspuff i kombination med partiklar eller olja kan orsaka antändning.

Använd skydd som t ex säkerhetsvajrar på högtrycksslangar samt anordningar som förhindrar att flaskor välter. Skyddsglasögon, läderhandskar och kraftiga skor och kläder är nödvändigt vid arbete med flytande oxygen.

Välj rätt material. Allmänt gäller att koppar, kopparlegeringar och rostfritt stål är lämpligt att använda tillsammans med gasformigt oxygen. Observera dock att det finns bindande föreskrifter för materialvalet beroende på tryck och strömningshastighet. Val av ventilpackningar måste ske i samråd med gasleverantören.

Eliminera risken för utsläpp av oxygen i oxygenutrustning

Nedan följer några viktiga åtgärder som du bör vidta för att eliminera risken för utsläpp av oxygen i din oxygenutrustning.

  • Säkerställ att utrustningen och installationen är professionellt installerad och består av godkända komponenter.
  • Utarbeta rutiner för regelbunden service och underhåll av utrustningen.
  • Utarbeta föreskrifter där det tydligt framgår hur utrustningen hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
  • Utbilda din personalen regelbundet i hur oxygen hanteras på ett säkert sätt.
Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44